Skip to main content area Skip to institutional navigation Skip to search Skip to section navigation
East Asia Law Review

Masthead

Download PDF

Volume 2

English Chinese
Editors- in- Chief
Matthew S. Erie
Translator-in-Chief
Yuanyuan Zheng
Managing Editor
Zhenghui Li Katie Roney
Executive Articles Editors
Paul Lanois Yuting Wu
Articles Editors
Glen Fewkes
Wenzhen Dai
Yue Yang
Associate Editors & Translators
Itsuka Ogawa
Melissa Mao
Aamir Wyne
Rich Mertle
Bin Wang
Zhuhao Wang
Ke Wan
Cheng Zhang
Katie Roney
Liu Kuangyi