Skip to main content area Skip to institutional navigation Skip to search Skip to section navigation
East Asia Law Review

Masthead

Download PDF

Volume 1

English Chinese
Editors- in- Chief
Vincent A. Pace Qiaoyi Zhou
Translator-in-Chief
Hongyu Sun
Managing Editor
Rongrong Mu
Executive Articles Editors
Aaron Miller Zheng Zhou
Articles Editors
Raj Parekh
Ryan Plasky
Mingyi Jin
Limei Zhao
Associate Editors & Translators
Sheila Bapat
Matthew S. Erie
D.E. Kron
Will Liu
Ma. Rosario Oreta Lapus
Sabrina Querubin
Kate Yang
B. Chen Zhu
Ming-Chih Chang
Hsiang-Cheng Huang
Nan Li
Yang Liu
Yiyun Liu
Xiao Peng
Ke Wan
Yaling Wang