Skip to main content area Skip to institutional navigation Skip to search Skip to section navigation
East Asia Law Review

Masthead

Volume 15

Editor-in Chief
OLIVIA KEFEI WU
 
Managing Editor
CHRISTINA JEONG MIN GEE
     
External Affairs Editor
JESSICA SHIEH
Production Editor
CHARLOTTE SHIYUAN YIN
Symposium Editor
CANGLONG CAI
     
Executive Editors
ZIQIAN TAO
TU TU
YUJIE ZHANG
SARA ZHOU
Articles Editors
ELLIE YIGE SONG
MENGYUAN ELAINE TANG
Senior Editors
BIANCA HSING
WOOSEOK KI
YITIAN LIU
  Research Editor
ANNING GUO
 
 
Associate Editors
MIHIR AWATI
CANGLONG CAI
FAN CHEN
YANG CHEN
YINUO FANG
CHRISTOPHER FANICK
PO CHUN HSIEH
YU-WEN HUNG
MEIRUO KOU
CHRISTIAN ROME LANSANG
SILIN LIU
RUIFAN MA
BLAKE PITTELL
MEGHA SHARMA
MIHO TANAKA
KAIYING WANG
WANTING WANG
CHIEN-HSING WU
YISHENG XU
BOGUANG YANG
FRANK ZHANG
IRIS YUQING ZHENG
SIYING ZHU
TINGXUAN ZHU

Faculty Advisor
JACQUES DELISLE